تکنیک های وارون بافت در مدیریت سرمایه گذاری در کسب و کار

اصل صد و بیست و پنجم : موفقیت در کسب و کار

از تمام میلیاردرهای که میشناسم ,پول ویژگی اولیه آنها را تغییر نداده است: اگر آنها قبل از پولدار شدن احمق بوده اند بعد از پولدار شدن نیز احمق باقی می مانند.

اصول سرمایه گذاری در کسب و کار

پول شرایط شما را تغییر می دهد اگر شما خوب و بخشنده بوده اید بعد از پولدار شدن خوب تر و بخشنده تر می شوید.

اگر خسیس و بی کلاس بوده اید بعد از پولدار شدن نیز خسیس تر خواهید شد.

در نهایت مردم خوب همیشه خوب هستند فارغ از اینکه پولدار باشند یا فقیر.

آنچه مهم است این است که آنها مردم خوبی هستند نه اینکه فقیر یا پولدار هستند .

خوب بودن در تجارت یک اصل است شما باید از همه لحاظ خوب شناخته شوید تا بتوانید روز به روز رشد کنید و به کسب و کار خودتان رونق دهید.

سعی کنید ویژگی های خوب خود را تشخیص و آنها را تقویت کنید و ویژگی هایی که در نظر دیگران بد و نقطه منفی حساب میشود را از خودتان پاک نموده و تغییر دهید.

یک روش برای اینکه ویژگهی های منفی خودتان را تشخیص دهید این است که از 5 نفر (از این کمتر قبول نیست) از افرادی که شما را میشناسند خواهش کنید  5 ویژگی خوب شما و 2 ویژگی منفی شما را به خودتان بگویند.  

در صورتی که 4 نفر از 5 نفر روی یک یا دو ویژگی شما هم نظر بودند مطمان باشید اون ویژگی شما نیاز به اصلاح داره . ضمنا سعی نکنید دیگران رو زیاد مجبور به تفکر در مورد ویژگی های منفی خودتون بکنید که در اینصورت لطمه میبینید.